Właścicielem sklepu zaprojektuj-koszulke.pl jest Cobralex ul. Bernardyńska 12; 20-109 Lublin.

Wyjaśnienia pojęć

Program partnerski – oznacza program świadczenia usług przez Partnera na rzecz Zaprojektuj Koszulkę.

Zaprojektuj Koszulkę – oznacza Cobralex ul. Bernardyńska 12; 20-109 Lublin, NIP: 9462587234.

Partner – osoba lub podmiot gospodarczy, który poprzez swoje działania reklamowe zachęca inne osoby do dokonania zakupu na stronie zaprojektuj-koszulke.pl. W zamian za podejmowane działania skutkujące sprzedażą otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie określone w dalszej części regulaminu programu partnerskiego

Użytkownik – osoba, która na wskutek działań promocyjnych Partnera wejdzie na stronę zaprojektuj-koszulke.pl poprzez link partnerski zawierający unikalny identyfikator Partnera, co spowoduje utworzenie i oznaczenie tej osoby plikiem cookies jako osobę z polecenia Partnera.

Pliki cookies – niewielkie pliki zapisywane na komputerze internauty odwiedzającego stronę. Po wejściu na zaprojektuj-koszulke.pl z linku zawierającego identyfikator Partnera plik cookie przechowuje identyfikator przez 30 dni, dzięki czemu złożone w tym czasie zamówienie zostanie potraktowane jako zamówienie z polecenia Partnera. Pliki te pozwalają także na analizę zachowań w sklepie internetowym.

Kreacja reklamowa – to kod html lub javascript, którego wstawienie na stronie Partnera opublikuje link tekstowy lub graficzny prowadzący do sklepu zaprojektuj-koszulke.pl zawierający identyfikator Partnera.

Kliknięcie – to świadome działanie osoby odwiedzającej stronę polegające na kliknięciu w link kreacji umieszczonej na stronie internetowej Partnera.

Konwersja – przez konwersje rozumiemy dokonanie zakupu skutkującego naliczeniem Partnerowi prowizji za polecenie.

Prowizja – Kwota naliczona Partnerowi przez Zaprojektuj Koszulkę za pojedynczą konwersję przypisana Partnerowi.

Wynagrodzenie – jest to suma prowizji przyznanych Partnerowi na zasadach opisanych w regulaminie.

Umowa – stosunek prawny pomiędzy Zaprojektuj Koszulkę, a Partnerem powstający na podstawie niniejszego regulaminu

Regulamin – Niniejszy dokument stanowiący zestaw reguł i zasad współpracy w ramach Programu Partnerskiego Zaprojektuj Koszulkę.

Postanowienia wstępne

 1. Program Partnerski ma na celu zwiększenie ilości zamówień w sklepie internetowym Zaprojektuj-Koszulke.pl dzięki udostępnieniu przez Partnera powierzchni reklamowej na jego stronie internetowej i promowaniu sklepu w innym miejscach Internetu.
 2. Partner otrzymuje możliwość promocji Zaprojektuj Koszulkę na stronie, która jest jego własnością przy czym posiadanie własnej strony nie jest konieczne. Ma także prawo do promowania sklepu za pośrednictwem innych kanałów takich jak fora dyskusyjne, media społecznościowe, YouTube itp…. Wyjątek stanowi promocja za pośrednictwem kampanii Google Ads, która jest niedozwolona jeśli reklama zawiera bezpośredni link Partnera prowadzący do Zaprojektuj Koszulkę.
 3. Partnerem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przystąpiła do programu partnerskiego Zaprojektuj Koszulkę rejestrując się na stronie zaprojektuj-koszulke.pl
 4. Partner ma prawo do umieszczania kreacji reklamowych na swojej stronie jak również w innych miejscach pod warunkiem, że posiada stosowny tytuł prawny do takiego działania.
 5. Jakakolwiek strona internetowa na której zostanie umieszczona kreacja reklamowa Zaprojektuj Koszulkę musi być dostępna publicznie, tak aby pracownicy Zaprojektuj Koszulkę mogli w każdej chwili ją obejrzeć i zweryfikować.
 6. Program Partnerski dostępny jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Zaprojektuj koszulkę zastrzega sobie prawo do zakończenia programu partnerskiego w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że Partnerzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o tym fakcie przynajmniej 30 dni wcześniej.

Zawarcie umowy – rozpoczęcie współpracy

 1. Zmieszczone na stronie zaprojektuj-koszulke.pl informacje na temat Programu Partnerskiego są zaproszeniem potencjalnych Partnerów do składania ofert w celu zawarcia umowy.
 2. Aby przystąpić do programu Partnerskiego Zaprojektuj Koszulkę, każdy zainteresowany potencjalny Partner powinien wykonać następujące czynności:
  1. Przyszły Partner powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat Programu Partnerskiego zawartymi na stronie zaprojektuj-koszulke.pl/program-partnerski/
  2. Przyszły Partner powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem w całości.
  3. Przyszły Partner powinien zarejestrować swoje zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w Programie partnerskim na stronie zaprojektuj-koszulke.pl akceptując warunki niniejszego regulaminu
  4. Partner powinien wypełnić formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie Partnerskim z należyta starannością, zgodnie z prawdą.
  5. Podając adres strony internetowej należącej do przyszłego Partnera, na której będą publikowane kreacje reklamowe Przyszły Partner powinien zadbać o to aby była:
   • Kompletna i wykonana w należyty sposób zarówno pod kątem merytorycznym jak i technicznym. Strona powinna wykorzystywać certyfikat SSL.
   • Strona powinna być utrzymywana na publicznie dostępnym serwerze www
   • Tematyka strony powinna dać się sprecyzować
   • Strona nie może naruszać jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu
   • Strona nie może naruszać praw osób trzecich, prawa polskiego, dobrych obyczajów i norm moralnych.
  6. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość strony
  7. Partner oraz zgłoszone przez niego strony podlegają weryfikacji przez pracowników Zaprojektuj Koszulkę. Pomyślna weryfikacja skutkuje aktywacją konta w programie partnerskim.
  8. Zaprojektuj Koszulkę ma prawo do odrzucenia wniosku o przystąpienie do programu partnerskiego jeśli uzna to za koniecznie lub zasadne lub jeśli zgłoszona strona prezentuje niską wedle oceny Zaprojektuj Koszulkę wartość.
  9. W przypadku pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia wniosku o przystąpienie do programu partnerskiego, Zaprojektuj Koszulkę wysyła email do Partnera potwierdzający ten fakt.
  10. Przystąpienie do programu partnerskiego jest dobrowolne i nie wiąże się z wnoszeniem żadnych opłat przez Partnera. Podobnie przez cały okres trwania umowy Partner nie nie jest obciążany przez Zaprojektuj Koszulkę jakimikolwiek kosztami z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim.
  11. Umowę każda ze stron może rozwiązać z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.
  12. Umowę Partner może rozwiązać natychmiast bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia aktywacji konta w Programie Partnerskim. Wystarczy wysłać oświadczenie z tym związane drogą elektroniczną na adres partner@printlander.pl przed upływem wspomnianych 14 dni.
  13. Na czas trwania umowy Zaprojektuj Koszulkę udostępnia Partnerowi Panel, w którym może on śledzić statystyki związane z uczestnictwem w programie. Statystyki dotyczą ilości odwiedzin z jego polecenia oraz konwersji. W Panelu dostępne są także kreacje reklamowe, z których Partner ma prawo korzystać do promowania sklepu zaprojektuj-koszulke.pl.

Wynagrodzenie Partnera

 1. Partner na zlecenie Zaprojektuj Koszulkę zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy aktywnie promować sklep zaprojektuj-koszulke.pl poprzez umieszczanie w sieci dostępnych kreacji reklamowych oraz linków kierujących internautów na stronę sklepu zaprojektuj-koszulke.pl
 2. Partner może umieszczać linki na swojej stronie i innych stronach w Internecie. Wszelkie pozwolenia i zgody z tym związane obciążają Partnera.
 3. Partner otrzymuje wynagrodzenie za sprzedaż zainicjowaną przez umieszczoną przez niego w internecie kreację reklamową.
 4. Użytkownik klikając w kreację reklamową na stronie Partnera lub w innym miejscu, gdzie kreację Partner opublikował, zostanie przeniesiony na stronę zaprojektuj-koszulke.pl lub dowolną podstronę, co jest uzależnione od indywidualnej konfiguracji linku przez Partnera.
 5. Użytkownik klikający i przechodzący na stronę za pośrednictwem kreacji reklamowej zostanie przypisany do Partnera przez okres ważności pliku cookie lub do momentu gdy użytkownik kliknie w inną reklamę (innego Partnera) albo gdy usunie ze swojego komputera plik cookies odpowiedzialny za przechowywanie danych identyfikujących Partnera w systemie Programu Partnerskiego.
 6. Czas ważności pliku cookies wynosi 30 dni.
 7. Prowizja dla Partnera obliczana jest jako wartość procentowa od kwoty netto zrealizowanego zamówienia bez uwzględnienia kosztów przesyłki.
 8. Wszystkie dostępne na stronie zaprojektuj-koszulke.pl produkty są uwzględniane w programie partnerskim jednak Zaprojektuj Koszulkę zastrzega sobie prawo do wykluczenia z programu niektórych produktów.
 9. Program Partnerski oferuje dwa progi prowizji dla Partnera.
  • Próg początkowy wynosi 15% i obowiązuje do momentu wygenerowania przez Partnera sprzedaży na poziomie 5000 zł
  • Po przekroczeniu 5000 zł kolejne zakupy z polecenia będą objęte wyższym bo 20% progiem prowizji.
 10. Zaprojektuj Koszulkę zastrzega sobie prawo do określania indywidualnych wartości prowizji dla niektórych produktów.
 11. Prowizja jest udostępniana Partnerowi w panelu po 14 dniach od złożenia zamówienia przez osobę z polecenia.
 12. Partner ma możliwość kontrolowania stanu skumulowanych środków w ramach programu partnerskiego bezpośrednio w panelu programu.
 13. Każdy zweryfikowany i zatwierdzony Partner otrzymuje bezpłatnie 30 zł bonusu startowego na swoim koncie partnerskim.
 14. Partner może wykorzystać zgromadzone w programie Partnerskim środki na zakup dowolnego produktu w sklepie zaprojektuj-koszulke.pl.
 15. Partner może zlecić wypłatę zgromadzonych środków na wskazane konto bankowe jeśli suma zgromadzonych środków jest większa niż 200 zł.
 16. Warunkiem wypłaty na konto bankowe są:
  • Wystawienie i przesłanie faktury VAT przez Partnera jeśli prowadzi on działalność gospodarczą. W takiej sytuacji Partner jeśli jest czynnym płatnikiem VAT doliczy do kwoty wynikającej z Programu Partnerskiego podatek VAT w wysokości 23%
  • W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zaprojektuj Koszulkę przekaże Partnerowi oraz właściwemu dla miejsca zamieszkania Partnera urzędowi skarbowemu informację o wysokości przychodów PIT-8C. Partner otrzymuje wynagrodzenie kwalifikowane jako przychód z pozostałych źródeł w rozumieniu prawa podatkowego. Partner jest zobowiązany do rozliczenia podatku za otrzymane wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 17. Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu do 10 dnia danego miesiąca. W przypadku faktur VAT faktura powinna być wystawiona z 7 dniowym terminem płatności.

Ograniczenia

 1. Sklep zaprojektuj-koszulke.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania stron na których Partner publikuje kreacje reklamowe oraz do natychmiastowego zerwania umowy w sytuacjach gdy:
  • Partner stosuje niedozwolone lub nieetyczne formy promocji sklepu zaprojektuj-koszulke.pl, np.:
   • Rozsyła masowe informacje rozumiane jako SPAM do osób, które nie wyraziły na to zgody
   • Umieszcza kreacje reklamowe lub linki do sklepu na stronach, które:
    • Prowadzą politykę wymuszania kliknięć w linki
    • Naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich
    • Naruszają normy moralne i przyjęte dobre obyczaje
    • Wprowadzają użytkowników w błąd
    • Działają z sposób złośliwy i szkodliwy dla jakiegokolwiek podmiotu lub osoby.
   • Umieszcza link prowadzący do sklepu zaprojektuj-koszulke.pl z identyfikatorem Partnera w kampaniach reklamowych Google Ads. W przypadku wykrycia takiej działalności konto Partnera zostanie natychmiast usunięte, a zgromadzone na nim środki przepadną.
 2. W przypadku działań wymienionych w pkt. 1 prowizje nie będą naliczane lub zostaną cofnięte.

Reklamacje

 1. Partner może złożyć pisemne zastrzeżenia jako reklamację co do zgodności przebiegu współpracy w ramach Programu Partnerskiego z niniejszym regulaminem
 2. Reklamacje należy wysyłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej partner@printlander.pl
 3. Zaprojektuj Koszulkę zobowiązuje się do rozpatrzenia przesłanej reklamacji w ciągu 14 dni
 4. Odpowiedź zostanie przesłana na adres email Partnera z którego reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Zaprojektuj Koszulkę zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Partnera zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Partner ma prawo wglądy w swoje dane, ich modyfikację a także usunięcie. Usunięcie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa cywilnego lub inne właściwe
 4. Zaprojektuj Koszulkę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i warunkach uczestnictwa w Programie Partnerskim. Zmiany będą obowiązywały nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od ich opublikowania na stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień regulaminu, Partner może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie i usunąć konto.
 5. Regulamin programu partnerskiego dostępny jest na stronie internetowej zaprojektuj-koszulke.pl