§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Cobralex ul. Bernardyńska 12; 20-109 Lublin. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Cel Przetwarzania Danych Osobowych i czas ich przechowywania

Twoje dane osobowe i przetwarzane są w celach zgodnych z obowiązującym prawem. Czas ich przechowywania nie jest dłuższy niż to konieczne i uzależniony jest od celu ich przetwarzania.
Cele przetwarzania danych osobowych

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umowy sprzedaży produktów i usług oraz świadczenie wsparcia technicznego. Art. 6 ust. 1. lit. b) RODO. Czas przechowywania danych: do czasu zakończenia umowy. Po zakończeniu umowy mogą istnieć inne cele, np. ochrona przed roszczeniami. W przypadku gdy nie doszło do zakupu produktów lub usług czas przechowywania: 1 rok.

Identyfikowanie i wskazanie sprawcy nadużyć i innych niezgodnych z prawem działań prowadzonych na szkodę osób trzecich z wykorzystaniem usług świadczonych przez nas w sieci Internet, na żądanie uprawnionych organów państwowych. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1. lit. c) RODO. Czas przechowywania: 10 lat od czasu zakończenia umowy.

Ewidencjonowanie danych przez podmioty dostarczające produkty i usługi takie jak rejestry domen i wystawcy certyfikatów. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1. lit. b) RODO. Czas przechowywania: do czasu zakończenia umowy. Po zakończeniu umowy mogą istnieć inne cele, np. ochrona przed roszczeniami.

Zapewnienie bezpieczeństwa innym użytkownikom Internetu oraz zasobom sprzętowym i systemowym DIDWEAR poprzez nadzorowanie i monitorowanie działań i anomalii sieciowych. W szczególności do tego celu są przetwarzane informacje o adresach IP i identyfikatory logowania. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1. lit. f) RODO. Czas przechowywania: 3 lata od czasu zakończenia umowy.

Ochrona przed roszczeniami ze strony kontrahentów oraz dochodzenie należności. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1. lit. f) RODO. Czas przechowywania: 10 lat od czasu zakończenia umowy.

Dostosowanie treści przekazywanej przez stronę www oraz w wiadomościach e-mail do produktów i usług, z których odbiorca korzysta, a także do zachowań na stronie www. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1. lit. a) RODO. Czas przechowywania: do czasu wycofania zgody.

Oferowanie usług i produktów na podstawie udzielonej zgody, drogą i w formie określonej przy wyrażaniu tej zgody. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1. lit. a) RODO. Czas przechowywania: do czasu wycofania zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i dane dotyczą osoby w wieku poniżej 16, udzielona zgoda musi zostać wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

§3. Źródła pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe są dobrowolne i pochodzą z formularzy wypełnianych na stronach www Didwear oraz z wiadomości email przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej do Didwear.

§4. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Kategorie przetwarzanych danych uzależnione są od rodzaju zamawianych produktów i usług. Przetwarzane przez nas dane to:
a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
c) dane finansowo-transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych przez systemy płatności elektronicznych i płatności na rachunek bankowy),
d) dane kontraktowe (np. szczegóły zakupionych produktów i usług),
e) dane dostępne publicznie (np. dane pozyskane z CEIDG, KRS),
f) dane behawioralne (np. dane dot. wykorzystania zakupionych produktów i usług),
g) dane komunikacyjne (np. historia prowadzonej komunikacji mailowej),
h) dane techniczne (np. dane przeglądarek www i programów pocztowych, dane sesji między urządzeniami użytkownika a serwerami, w tym pliki „cookie”),
i) dane lokalizacyjne (np. IP, z którego łączysz się się z usługami).

§3. Dostęp do danych i przekazywanie danych

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@printlander.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
a ) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
b) podmiotom, którym Didwear powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. Poczta Polska, Firmy Kurierskie, biuro rachunkowe a także operatorzy płatności elektronicznych PayPal oraz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
c) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

Witryna jak-zrobic-strone.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zamówienia.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Didwear sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.